Egyesület

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel

 
   "ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL"
 

 Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete az Óvodások Neveléséért

web: http://ovodak.org.hu

O r s z á g o s     T u d o m á n y o s     D i á k k ö r i     K u t a t á s

A vizsgálat általános mutatói

1. A vizsgálat célja
  • Az alternatív program fejlesztõhatásának igazolása.
  • A gyermekek képességeinek kialakulásában kimutatható differenciák megfigyelése kontrollóvodák beiktatásával.
  • A programban meghatározott tárgyi feltételek megjelenõ szintjeinek feltérképezése.

2. A vizsgálat tárgya - kérdésfeltevése

1. A mûvészeti program rendszere stabilan kidolgozott, míg a tevékenységközpontú program csak feladatokat határoz meg az óvónõknek, hogy mire ügyeljenek a fejlesztésük során. A kontrollóvodák tehát saját maguknak határozzák meg, mit, miként értelmeznek, mibõl mennyit tanítanak, s azt miként teszik. A kérdésünk az, hogy az eredmény differenciálódik-e? A mûvészeti program stabilan, részletesen kidolgozott rendszere vagy a szabadságot biztosító program mutat-e jobb eredményeket?

2. A mûvészeti program a gyakorlat kritikájából kiindulva igen sok differenciálást épített be a vers, mese, dramatikus játék, az ének, énekes játék és a rajz, mintázás, kézimunka területén tartalmát tekintve, életmódszervezést érintve és a tárgyi feltételek biztosítása terén a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Megjelennek-e ezek a sajátosságok a mûvészeti programot adaptáló óvodákban? Vajon a szabadságot adó kontrollprogramban dolgozó óvodák indultak-e el jobban a fejlõdésben, vagy azok az alternatív programok, ahol a fejlesztés útját konkrétan kijelölik?
 
Akcióterv a vizsgálat lebonyolításához:
  Cselekvési sor Határidõ Felelõs Elvárt eredmény
01. Az akcióterv vázlatos elkészítése, értelmezése, a munka beindítása 2002. május 10. Nagy Jenõné Mindenki konkrétan tudja a feladatát
02. A kutatásban résztvevõ óvodák megkeresése 2002. június 10. Minden hallgató A kutatásban közremûködõ óvodák biztosítottak
03. Alapismeretek megszerzése a pedagógiai kutatás területén 2002. június 30. Minden hallgató A kijelölt szakirodalomból az alapfogalmak tudása
04. A vizsgálat céljának, problémafelvetéseinek, hipotéziseinek meghatározása 2002. augusztus 30. Nagy Jenõné Minden hallgató tudja a céljainkat, a kutatás tárgyát és a kérdésfeltevéseit.
05. A részvizsgálatok elõzményeihez információgyûjtés a nyári gyakorlóhelyeken, illetve a fõiskola által szervezett óvodalátogatásokon 2002. szeptember 15.illetve folyamatosan Minden hallgató A probléma felvetésekhez összegyûjtött tapasztalat álljon a hallgatók rendelkezésére.
06. A mûvészeti program részletes ismertetése 2002. szeptember 15. Nagy Jenõné A hallgatók tudják a program rendszerét.
07. A kontrollprogram megismerése 2002. szeptember 15. Minden hallgató A hallgatók tudják a program rendszerét.
08. Összehasonlító elemzés elvégzése megadott szempontok alapján 2002. szeptember 15. Minden hallgató Az összehasonlító elemzés elvégzése.
09. Látogatás a mûvészeti modellóvodában. Jegyzõkönyv vagy feljegyzések készítése 2002. szeptember 30. Minden hallgató A program gyakorlatának megismerése
10. A vizsgálathoz szükséges eszközök elkészítése 2002. szeptember 30. Nagy Jenõné Az adatok összegyûjtéséhez biztosítottak az eszközök
11. Az eszközök kipróbálása a gyakorlóóvodában, az eszközök javítása 2002. szeptember 30. Minden hallgató Kipróbált mérési eszközök biztosítottak
12. A vizsgálat ismertetése az óvodák vezetõinek 2002. szeptember 30. Nagy Jenõné Az óvodák ismerjék meg és tudják, milyen vizsgálatot fognak elvégezni a hallgatók.
13. Az akcióterv végleges kidolgozása közösen 2002. szeptember 30. Nagy Jenõné A hallgatók részletes információval rendelkezzenek.
14. Részvizsgálatok kiosztása a hallgatók között 2002. szeptember 30. Nagy Jenõné Minden hallgató tudja, melyik mûvészeti területet vizsgálja.
15. A vizsgálathoz szükséges populációk meghatározása 2002. szeptember 30. Nagy Jenõné Populációk ismerete
16. A vers, mese tevékenységforma vizsgálatának lebonyolítása 2002. október 30. Haller Katalin Minden óvodában megtörtént az adatok összegyûjtése
17. Az ének, énekes játékok, zenehallgatás tevékenységforma vizsgálatának lebonyolítása 2002. október 30. Bene Annamária Minden óvodában megtörtént az adatok összegyûjtése
18. A rajz, mintázás, kézimunka tevékenységforma vizsgálatának lebonyolítása 2002. október 30. Dezsõ Henrietta Minden óvodában megtörtént az adatok összegyûjtése
19. A kutatás bevezetõjének és a két program összehasonlító elemzésének elkészítése 2002. október 30. Drágity Alexandra Az írásos anyagok megszerkesztve állnak a többiek rendelkezésére
20. A kapott adatok feldolgozásához szükséges formanyomtatványok elkészítése 2002. október 30. Nagy Jenõné A feldolgozási anyagok készen vannak a vizsgálati eredmények mennyiségi kimutatásához
21. A kapott adatok rendezése a feldolgozási segédletek alapján 2002. november 5. Minden hallgató Mennyiségi kimutatással rendelkezünk
22. Felkészülés a kutatás bemutatásához 2002. november 5. Minden hallgató Az eredmények prezentálása, hogy a csoport továbbjuthasson
23. Az adatok értelmezése, minõségi elemzése 2002. november 30. Minden hallgató Részeredmények megfogalmazása
24. A részeredmények bemutatása a kutatásban szereplõ óvodáknak 2002. december 20. Minden hallgató Az óvodák tudják az eredményeket
25. Az óvodák a vizsgálati eredményeik alapján, folyamatos fejlesztésük érdekében akciótervet készítenek 2003. január 15. Minden óvoda A fejlesztés nem áll meg.
26. A vizsgálat eredményeinek szintézise, a kérdésfelvetésekre válaszadás 2003. január 15. Minden hallgató A kutatás összegzésének elkészítése
27. A dolgozat számítógépes feldolgozása , beköttetése 2003. január 20. Minden hallgató A dolgozat elkészült
28. Prezentációs anyagok készítése az OTDK-án történõ bemutatáshoz 2003. március 30. Minden hallgató A segédletek elkészültek
 
 
4. A kutatási módszerek
  • Dokumentumelemzés, tartalomelemzés, összehasonlító elemzés
  • Megfigyelési technikák
  • Kódolás nélküli: feljegyzések, jegyzõkönyvek,
  • Kódolásos : kategóriarendszeres megfigyelés, természetes és idõegységes,
  • Vizsgálati módszerek: kérdõív, interjú
  • Torrance-féle teszt: képkonstrukció
 
 A kutatás eredményeinek összegzése

A kutatásunk hipotézise igen sok kérdést fogalmazott meg, melyre igyekeztünk mért adatokkal válaszolni. Fõ kérdésünket a dolgozat címében vetettük föl. Vajon az „Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel” címû alternatív programnak van-e létjogosultsága az óvodai nevelésben? Tulajdonképpen milyen hatással van a gyakorlati óvodai életre?
Az elvégzett vizsgálatok eredményeinek elemzésével a következõ konklúziókat tudtuk levonni.

1. A két választott program összehasonlításának tapasztalatai

Az „Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel” alternatív programot összevetettük a Tevékenységközpontú óvodai minõsített programmal. Az összehasonlító elemzés a mûvészeti területeket vette nagyító alá. A részletes tartalomelemzés lehetõvé tette, hogy a program szövegének minden komponensét megvizsgáljuk. A kéthasábos szerkesztési forma szemléletesen bemutatta a tartalmak közötti különbségeket. Összességében elmondhatjuk, hogy a mûvészeti program fejezetei, a tantervelméleti struktúra szerint, konkrét célokat, feladatokat, pontos tartalmi elemeket, tanulási formákat, minden mûvészeti területen igen sok sajátosságot tartalmaznak. Továbbá meghatározza a fejlõdés várható jellemzõit, hogy az alkalmazó tudja, melyek azok az értékek, amelyek a fejlesztés során, mint hozzáadott értékek, megjelenhetnek. A Tevékenységközpontú Óvodai Program csak feladatokat határoz meg, s rábízza az alkalmazóra, hogy milyen célokkal, milyen tartalommal, milyen tanulási formát választva szervezi meg a mindennapi óvodai életet. A program egyik mûvészeti területen sem határozza meg az elérhetõ kimenetet. Összességében kijelenthetjük hogy teljes szabadkezet ad az adaptáló óvodáknak. Ez nagyon szimpatikus a közoktatásban, hiszen 1985-tõl minden szakmai értékelés kihalt az intézményekben, a megyei önkormányzatokban és az ágazati irányításban is. Minden intézmény megszokta, hogy mindent maguk döntenek el. Ez az idõszak soha nem látott anarchiát okozott a közoktatásban. Nem véletlen vált olyan alacsony szintûvé a gyermekek alapképességeinek fejlettségi mutatója, mint amit az OECD PISA felmérésének eredményei tükröznek. Úgy tûnik, hogy hiába kapnak a közoktatási intézmények nagy szabadságot, nem tudnak megfelelõen élni vele, emiatt nem tudnak eredményesen dolgozni. Meggyõzõdésünk, hogy sok segítségre van szükségük ahhoz, hogy eredményeket hozó új elképzelések bontakozhassanak ki az intézményekben. Új utak, új tanulási formák, új mérési lehetõségek kellenek, hogy az eredménytelen módszereinket, elavult tanulási eszközeinket megújítsuk. A vizsgálatban is sok óvónõ megfogalmazta, hogy: „én már nem tudok megváltozni, 20 éve ugyanúgy csinálok mindent, ha eddig jó volt, most már a maradék utolsó tíz évemben nem változtatok semmin.”

A mûvészeti program sok újat hozott, hogy igazi innovációra késztesse az adaptáló óvodákat. A vizsgálatainkkal azt szeretnénk kimutatni, hogy differenciálódnak-e az eredmények a két különbözõ programmal dolgozó óvodában. Nézzük meg elõször a gyermekek képességeinek alakulását!

2. A gyermekek képességeinek alakulása a két különbözõ programban

A gyermekek képességének alakulását három területen figyeltük meg. Elsõként teljesítmény vizsgálatot végeztünk a nevelési folyamatban, hogy megtudjuk, vajon a gyermekek a tanult verseket képesek-e önállóan elmondani, vagyis milyen eredményt mutat a gyermekek verstanítása? Ezt a vizsgálatot azért vettük be a kutatásunkba, mert a mûvészeti program új formai elemeket ajánl a verstanításhoz, és kíváncsiak voltunk arra, hogy a megváltoztatott módszertani ajánlás hoz-e számottevõ különbséget.
A válaszunk: igen. Az adatok alapján kijelenthetjük, hogy a mûvészeti óvodák markáns, stabil gyakorlata eredményesebb fejlesztést tükröz. Az egyéni verstanulás, a versek tanításához használt „Én már tudom a verset” rajzos projektrendszerû diagnosztika, kellõ motivációt biztosít a gyermekeknek az eredményes tanuláshoz.

A második megfigyelésünk is a nevelési folyamatban zajlott. Az óvónõk egyhetes megfigyelést végeztek a gyermekek spontán zenei kezdeményezéseinek regisztrálása érdekében. Ezzel a mérési módszerrel információt kaptunk a gyermekek, gyermekcsoportok zenei motiváltságáról, éneklési kedvérõl.
A vizsgálatunk eredménye azt mutatta, hogy a mûvészeti programmal dolgozó óvodákban a gyermekek spontán kezdeményezései délelõtt és délután egyaránt megfigyelhetõk voltak. A mintában szereplõ óvodák – ha nem is teljesen meggyõzõen, de igazolták azt a tézisünket, hogy ahol a zenei nevelés a fejlesztésben kiemelt szerepet kap, ott a gyermekek játékában visszatükrözõdik az átélt zenei élmény. A felmérésünk még azt is igazolta, hogy azok az óvónõk, akik nagyon szeretik az ének-zenei nevelést, ugyanolyan eredményességgel tudnak fejleszteni, mint akiknek a programjában ezek az értékek kiemelten szerepelnek.
A mûvészeti program egyik alappillére a gyermekek alkotó gondolkodásának megerõsítése. Ezért olyan megfigyelést is terveztünk, mely visszajelzést ad a gyermekek alkotó képességének alakulásáról. E vizsgálatot egy rajzos irányított tevékenységben végeztük el. A képkonstrukciós teszt nagyon jó eredményt hozott. A mûvészeti óvodákban a gyermekek igen sok eredeti ötletet találtak ki, és lényegesen kevesebb volt azon gyermekek száma, akik nem tudták megoldani a feladatot.
Összegezve e három vizsgálat eredménye olyan differenciákat mutatott, amely alapján kijelenthetjük, hogy a mintában szereplõ óvodák nevelési eredményeiben számottevõ különbségek vannak a mûvészeti és a kontrollóvodák között. Voltak viszont olyan részeredmények is, melyekben egy-egy kontrollóvoda jobb eredményt ért el, mint a mûvészeti óvoda. Ezekben az esetekben a vizsgált téma érdeklõdési területe volt az óvónõknek. Ilyen volt például a spontán zenei kezdeményezésekben a püspökladányi Árpád Úti Óvoda.

3. Módszerváltások az eredményes munkavégzés érdekében

A mûvészeti program számos új megoldást vezet be a mûvészeti területen a régi gyakorlat megreformálása érdekében. Az eredmények arra biztatnak bennünket, hogy ezek megnyitják az utat az eredményesebb neveléshez. Ilyen például a dokumentum vizsgálat eredménye. Nem szükséges az óvodában halmozni a megtanítandó verseket. Éljünk Kazinczy gondolatával: „Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.” Magunk gondolatával élve: keveset tervezzünk, és alapos fejlesztést végezzünk! Helyezzünk hangsúlyt az egyéni fejlesztésre!
A mûvészeti program ének, zenei ajánlása között szerepel a zenei képességfejlesztés mikrocsoportos tanulási formájának bevezetése. Ez a tanulási forma egyszerre hat gyermek fejlesztését ajánlja, amellyel a program – differenciálás révén – az eredményesség és hatékonyság növekedését várja.
A rajz, mintázás, kézimunka területén a program által javasolt tanulási formák minden mûvészeti óvodában elterjedtek. A grafikonos összesítés szemléletes bemutatja azt is, hogy tudatosan tervezik a technika- és témajavaslatokat, míg a kontrollóvodáknál aránytévesztéseket érzékeltünk.
 
4. A tárgyi feltételek alakulása a fejlesztés szolgálatában

A mûvészeti program megvalósításához az alternatív program meghatározta a tárgyi szükségletet. Meglepõdtünk a kapott eredményeken. Nem gondoltuk, hogy a mese, ének és a rajztevékenységhez szükséges tárgyi feltételek 80%-ával rendelkeznek a mintában szereplõ óvodák. A tárgyi feltételek vizsgálata közül a rajzos tevékenységnél mutattunk ki legtöbb hiányosságot még a mûvészeti óvodákban is. Ugyanakkor egyetlen egy olyan mennyiségi mutatónk sincs, amely azt jelezné, hogy a kontrollóvodák a mûvészeti eszközökben jobb feltételekkel rendelkeznének. Ez az eredmény nagyon fontos, mert ezekben az értékekben, ha igazán markáns alternatív programmá szeretne válni a mûvészeti program, meg kellene mutatni a környezetnek, miben más ez a mûvészeti nevelés, mint a többi. Ehhez pedig elengedhetetlen a tartalmi, személyi és tárgyi feltétele egyedisége.

5. Konkluzió

A vizsgálatunk célja az volt, hogy az alternatív program létjogosultságát korrekt megfigyelésekkel, vizsgálati módszerek alkalmazásával, számossági adatok felszínre hozásával bizonyíthassuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a mintavételünk önkényes kiválasztás alapján történt, így a kapott eredményeket nem általánosíthatjuk a mûvészeti programmal és a tevékenységközpontú programmal dolgozó óvodák egészére. Így a vizsgálatban szereplõ óvodák esetében kijelenthetjük, hogy az alternatív programfejlesztõ hatással volt az adaptáló óvodákra. A gyermekek eredményei tükrözik a mûvészeti programban nevelkedõ gyermekek eredményesebb fejlõdését. Kijelenthetjük, hogy differenciák mutatkoznak a két program fejlesztõ hatásrendszerében. Úgy látjuk, hogy a központi programmal dolgozó óvodáknak hirtelen sok szabadságot biztosított a közoktatási törvény. Nem volt érett az óvodák többsége arra, hogy egy keretjellegû programot úgy tudjon alkalmazni, hogy egyedi tartalmakkal töltse meg, amely jól alkalmazkodik a helyi elvárásokhoz. Ebbõl következtetve, hogy részletesen kidolgozott alternatív program rendszere vagy a szabadságot biztosító irányzat van-e fejlesztõ hatással az óvodák gyakorlatára, egyértelmû a válaszunk. Az óvodáknak szüksége van még a rendszertudatos szemlélet kialakításához a segítségre, az ötletekre és a megoldási javaslatokra. A másik kérdésünk, hogy megjelennek-e azok a program-specifikus sajátosságok a mûvészeti programot adaptáló óvodákban, melyet ajánlásként megfogalmazott a dokumentum, igennel válaszolhatunk. Elmondásuk szerint is nagy léptékben fejlesztették a pedagógusok továbbképzésének tudatos megtervezésével az óvoda tartalmi munkáját és a tárgyi feltételeket. Az adaptáló óvodák véleménye szerint a legnagyobb fejlesztést a szervezeti kultúra kialakítása érdekében kellett megtenni, hogy minden dolgozóban kialakuljon, hogy óvodaképet formálnak és nem csoportképet. A közös nevelési célok elérése csapatmunkát kíván az óvoda minden dolgozójától.